Vurdering

Det første, du/I skal gøre, er at kontakte foreningens formand Solveig Andersen – mail@nabkaer1.dk – og give besked om, at du/I vil sælge dit/jeres kolonihavehus.

Reglerne kræver, at der bliver foretaget en vurdering. Vurderingen foregår nu som kredsvurdering under Vestjylland Kreds.

Inden formanden kan bestille vurderingen, skal du/I underskrive en opsigelse af havelodden samtidig med, at du/I til formanden betaler et gebyr på kr. 1.750 for vurderingen. Derudover skal du/I aflevere en udfyldt og underskrevet obligatorisk ejererklæring samt en udfyldt og underskrevet løsøreliste over det løsøre, som du/I forventer at sælge med huset samt opgøre værdien af løsøret. Bemærk, at køber ikke er forpligtet til at overtage løsøret.

Når formanden har modtaget disse dokumenter, kontakter formanden Vestjylland Kreds, som herfra sørger for det videre forløb.

Alle disse nødvendige dokumenter kan du downloade her:

Har du/I ikke mulighed for at printe dokumenterne ud, kan du/I kontakte foreningens formand – mail@nabkaer1.dk.

Efter vurderingen modtager du/I en opgørelse på værdiansættelsen på en mail fra formanden. Kan du/I godkende værdiansættelsen, sender du/I en mail inden 14 dage og bekræfter, at vurderingen kan godkendes.

Herefter kan der blive sat et opslag op i foreningens infokasse samt på foreningens hjemmeside, såfremt der ikke er venteliste. Ellers kontakter bestyrelsen først de personer, som står på ventelisten.

Hvis du/I er utilfreds med værdiansættelsen, har du/I mulighed for at indbringe vurderingen for et ankeudvalg. Dette skal dog ske gennem bestyrelsen. En sådan anke skal være fremsat senest 14 dage efter modtagelsen af vurderingen og skal sendes skriftligt til bestyrelsen – mail@nabkaer1.dk

Ankeinstans

Når bestyrelsen modtager en anmodning om at få foretaget en ny vurdering af havehus og anlæg på en havelod, hvor lejer eller bestyrelsen har anket en vurdering foretaget af vurderingsudvalget, sendes denne til Vestjylland Kreds.

Anke skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af vurderingen, som ønskes anket.

Du/I skal være opmærksom på, at det koster et yderligere gebyr for at anke, og at taksten  er i 2023 kr. 2.000 + kørselsudgifter.